بازدید کننده گرامی

در مرغ وریس با همت مسولین محترم خاصه فرماندار وقت اقای تدین شهردار
 خنج شورای شهر اقای مقدسی وقولهای مساعدت از مسولین استانی اقای
گشتارگاه   شروع به احداث کرد بر اساس زمانبندی انجام شده کشتارگاه مختاری
مشکلات  به بهره برداری میرسید متاسفانه به دلیل تاریخ ۹۰میبایست در
این همه اداری واماده نشدن به موقع مجوزها عملیات اجرای نیز به تاخیر ۸۹/۴
هنوز تاخیرات وسه برابر شدن میزان سرمایه ما مسمم به راه اندازی افتاد بهمن
درصد رسیده ما ۹۰برای سریعتر پروزه هستیم در حالیکه عملیات اجرای ماه
کردن بر طرف در پس مراحل اداری اولیه گیر کردایم از مسولین مهترم هرچه
خواهشمندیماستانی به۹۱/دی ماه/۱مشکلات مساعدت فرمایند تاریخپروزه با


با تشکر  مدیریت
عکس از مرغ محلی خنج
کشتارگاه صنعتی ورزیده مرغ جنوب  south fit chicken slaughtering
عکس از مرغداریهای خنج